snspms.ro

English
A+ R A-

News (28)

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 28 februarie 2022, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – seria AT 67 - ONLINE

 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

 

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi Integrare UE
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

 

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional al programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului va avea loc online, în data de 28.02.2022, ora 10:00.

Cursurile se desfățoară în zilele de luni, marți și miercuri, o dată la două săptămâni, în intervalul orar 10:00 – 16:00, pe platforma Zoom.

 

Seria de program este constituită din maxim 35 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
 4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
 6. CV;
 7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 3.950,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

beneficiar SNSPMPDSB,

CIF: 26328134 şi

cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;

 1. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 2. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului astfel:

- prin curier sau prin poștă, la sediul instituției: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2, București, în atenția dnei. Violeta MARIN

sau

- prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

În cazul renunţării de a participa la program, taxa poate fi restituită doar până la data începerii cursului.


La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin poșta electronică, persoană de contact:

Violeta MARIN, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la următoarele numere de telefon:

 0753 093 240; 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 144.

 

Coordonatorul programului, Dr. Mona MOLDOVAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vă informăm că  SNSPMPDSB - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar va organiza Programul de Educaţie Continuă – "Statistică sanitară" adresat statisticienilor, registratorilor medicali, personalului medical sau altor categorii de personal interesat.


Înscrierea la curs se va face online, pe platforma www.perfmed.ro, începând cu 01 martie 2022.

Inscrierea se va face individual. Solicitantul va crea un cont de cursant, cu CNP, pe platforma se va înscrie la curs (vezi aici) și va adăuga documentele scanate.


Taxa de participare este de 390 lei. Plata se face online, prin intermediarul de plăți euplatesc.ro, după verificarea dosarului.

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.


Documente necesare pentru înscriere:

 1. Carte de identitate;
 2. Diplomă de studii medii/postliceale/universitare;

 

Cursul se desfășoară online începând cu 14 martie 2022, pe platforma PERFMED.RO.

Cursul totalizează 21 ore, împărțite în 3 module,  care pot fi parcurse în minimum 3 zile – maxim o lună, cu material de studiu individual pe platforma PERFMED.

Fiecare modul va fi urmat de un test de autoevaluare. Accesarea următorului modul este condiționată de promovarea testului cu 50% din punctajul maxim posibil.

Testul de evaluare, în urma căruia se eliberează certificatul de absolvire, este permis doar în urma promovării celor 3 teste de autoevaluare. Documentul de absolvire se va elibera in 30 zile de la finalizarea cursului.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0743.153.771 - Marilena Coman

Sunday, 27 February 2022 06:11

ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ


În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 

Grup țintăPrograme de specializare în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

 1. Radiologie-imagistică medicală
 2. Balneo-fizioterapie
 3. Nutriţie şi dietetică
 4. Igienă şi sănătate publică

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică

 1. Laborator

 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2022-2023, se realizează în perioada 15 martie - 15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

Solicitarea de înscriere, dosarul de înscriere și dovada de plată se vor depune online de către angajator.

 

În acest sens unitățile sanitare publice sau private își vor crea un cont de unitate angajatoare, fără CNP.


Etape înscriere:

A) Solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați trebuie semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare și va cuprinde numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările dorite.

B) Imediat după solicitare va trebui creat cate un dosar pentru fiecare cursant cu următoarele documente, de asemenea scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică
 3. C.I. și, după caz, acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 4. Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, fie cu contract individual de muncă, fie ca persoană fizică independentă.
 5. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB.
C) După validarea dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
 1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc. în contul SNSPMBDSB până la data de 15.09.2022

Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului şi în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

 

Precizări:

 1. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.
 2. Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED
 3. Având în vedere situația epidemiologică specială din țara noastră, este posibil ca mare parte a componentei teoretice și o parte a componentei practice a programelor de specializare să fie organizate în format elearning pe platforma PERFMED și /sau utilizând aplicația ZOOM.
 4. Pregătirea practică va putea fi organizată în funcție de disponibilitatea unităților sanitare din centrele de pregătire respective.
 5. În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și față-în-față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma PERFMED conținând documentele mai sus menționate, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.
 6. Cursanții care au promovat probele de evaluare finală teoretică și practică a programului de pregătire se vor înscrie pe platforma www.perfmed.ro la examenul pentru obținerea specializării, achitând o taxă de examen care va fi anunțată la momentul respectiv.
 7. Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.
Friday, 25 February 2022 18:55

ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI PROFESIONALE


În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 

Grup țintăPrograme de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale

Asistenți medicali generaliști, pozițiile 1-14

Asistenți medicali pediatrie, pozițiile 3-14

 1. Pediatrie
 2. Tehnician perfuzionist
 3. Anestezie și terapie intensivă
 4. Asistență medicală comunitară
 5. Bloc operator
 6. Cardiologie
 7. Diabet
 8. Gastroenterologie
 9. Îngrijiri paliative
 10. Medicină dentară
 11. Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
 12. Neonatologie
 13. Oncologie
 14. Pneumoftiziologie
 15. Psihiatrie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriţie şi dietetică

 1. Diabet

Moaşe

 1. Asistență medicală comunitară
 2. Bloc operator
 3. Neonatologie
 4. Pediatrie

 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2022-2023, se realizează în perioada 15 martie - 15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

Solicitarea de înscriere, dosarul de înscriere și dovada de plată se vor depune online:

 1. de către angajator sau
 2. direct de către asistentul medical care intenţionează să participe la program (*)

*) Pentru un procent din locuri, dar nu mai mare de 20%, înscrierea se va putea face direct de către asistenții medicali care dețin aviz de liberă practică valabil, procentul de locuri disponibile pentru înscrierea directă a asistenților medicali va fi precizat explicit pe platforma PERFMED în condițiile de înscriere privind specializarea respectivă, în funcție de prevederile curriculare.

 

În acest sens:

 • unitățile sanitare publice sau private își vor crea un cont de unitate angajatoare, fără CNP
 • cursanții își vor crea un cont de cursant, cu CNP și date personale

Etape înscriere:

A) Solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați trebuie semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare și va cuprinde numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările dorite.

B) Imediat după solicitare va trebui creat cate un dosar pentru fiecare cursant cu următoarele documente, de asemenea scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică
 3. C.I. și, după caz, acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 4. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB.
C) După validarea dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
 1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc. în contul SNSPMBDSB până la data de 15.09.2022

Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului şi în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

 

Precizări:

 1. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.
 2. Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED
 3. Având în vedere situația epidemiologică specială din țara noastră, este posibil ca mare parte a componentei teoretice și o parte a componentei practice a programelor de specializare să fie organizate în format elearning pe platforma PERFMED și /sau utilizând aplicația ZOOM.
 4. Pregătirea practică va putea fi organizată în funcție de disponibilitatea unităților sanitare din centrele de pregătire respective.
 5. În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și față-în-față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma  PERFMED conținând documentele mai sus menționate la punctele, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.
 6. Cursanții care au promovat probele de evaluare finală teoretică și practică a programului de pregătire se vor înscrie pe platforma www.perfmed.ro la examenul pentru obținerea specializării, achitând o taxă de examen care va fi anunțată la momentul respectiv.
 7. Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.
Friday, 25 February 2022 17:08

Publications

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required