snspms.ro

English
A+ R A-

News (293)

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 2 martie 2020,

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria PEV 14

 

Programul se adresează:

• medicilor și asistenților medicali care au absolvit un program de formare pentru evaluatorii de spitale în perioada 2010 – 2019 și care sunt suspendați/inactivi/excluși în ciclul II de acreditare în special din următoarele motive: neparticiparea/nepromovarea programului de perfecționare, neacumularea punctelor de formare continuă necesare obținerii vizei anuale sau la cererea scrisă a evaluatorului.
• evaluatorilor care trebuie să susțină PEV în primul semestru al anului 2020, ca urmare a expirării termenului de 3 ani de la ultimul PEV absolvit.

Obiectivul major al programului este perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor în ciclul II de acreditare.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a două săptămâni, cuprinzând:

• 25 (douăzecișicinci) de module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea fiecăruia dintre standardele de acreditare
• 5 (cinci) module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea suplimentară a metodelor și tehnicilor de evaluare

Programul se desfășoară sub forma ”atelierului de lucru”.

Conform planificării ANMCS, evaluatorii suspendați, inactivi sau excluși din Registrul evaluatorilor de spitale al ANMCS, care doresc să revină la statutul de evaluator activ, se pot înscrie la sesiunea PEV 14, până la data de 15.02.2020:

• Seria PEV 14:

02.03.2020 – 06.03.2020 prima săptămână
16.03.2020 – 20.03.2020 a doua săptămână

Programarea evaluatorilor la acestă sesiune a Programului de perfecţionare se va face prin e-mail la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , fiind valabilă doar dacă este însoțită de formularul de înscriere anexat acestui anunț.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale se face:

• la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

• prin e-mail, respectiv prin completarea formularului de înscriere, afișat mai jos

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate (B.I. / C.I.);
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face până la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în cazul în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: expert-consultant Ivona POTZAICHIN

Telefon 0753 093 203 sau 021 252 8022 – int. 121

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Thursday, 06 February 2020 06:40

Programul de Specializare Operator CT/Operator IRM va începe în data de 03 martie 2020.

Programul va avea o durată de 30 de săptămâni din 03 martie până în 28 septembrie 2020 și presupune efectuarea a:

 • 150 ore de curs
 • 300 ore de activitati practice în centrul de pregătire București

Desfășurarea orelor de pregătire teoretica se va face la sediul SNSPMPDSB din Str. Vaselor nr.31 Sector 2 București, in zilele de luni si vineri de la ora 14:00.

Prezentarea participantilor se va face in data de 3 martie 2020 la Spitalul Clinic Coltea-Clinica de Radiologie Imagistica Medicala, la ora 09.00 pentru repartitia pe grupe de pregătire practică și alte detalii organizatorice.

S.N.S.P.M.P.D.S.B. - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar
va organiza Programul de Educaţie Continuă – "Statistică sanitară"
adresat statisticienilor şi registratorilor medicali

 

Cursul va începe vineri, 13.03.2020, la ora 9.30 și se va desfășura în perioada 13-15 martie 2020 la sediul C.N.D.P.D.S. din Str. Bodești nr.1, Sector 2, Bucureşti.


Inscrierea la curs se va face online pe platforma www.perfmed.ro, în perioada 05 februarie – 03 martie 2020, ora 16.00.

Solicitantul își va crea un cont pe platforma, se va înscrie la curs și apoi va adăuga exclusiv pe platformă documentele fotocopiate (nu se primesc documente prin email, fax etc.).

Documente necesare înscriere:

 1. Carte de identitate ;
 2. Diplomă de studii medii/postliceale;
 3. Nota de informare prelucrare date personale completată și semnată (formularul se va descărca de pe platforma).
 4. Taxa de participare-300 lei, care se va achita online cu card bancar, direct de pe platforma.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 021-255.65.51 Marilena Coman.

MQ – Program de formare în domeniul “Managementul Calităţii în Spitale”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

 

organizează începând cu 03 februarie 2020,

 

Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 16

Seria avansaţi

 

Programul se adreseapersoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 

În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare în ”Managementul calității în spitale” – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu experiență de lucru în spital, persoanele interesate sunt rugate să specifice dacă și care este vechimea/experiența de lucru într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

 

* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.

** Prin documente justificative se înțelege:

   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea /experiența de lucru în/cu spitalul.

 

Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

   • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
   • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
   • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
   • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
   • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
   • Instrumentarea indicatorilor de spital;
   • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;

2. un modul de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 2 (două) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

   • fluxuri/circuite de spital;
   • procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
   • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de management al calității serviciilor spitalicești;
   • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.

 

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii au un interval de două săptămâni destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

 

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.

 

Înscrierea la Programul de formare se face:

   • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   • prin poșta electronică, completând formularul de înscriere, afișat mai jos

 

Se poate înscrie la programul de formare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
 • documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.


Organizarea seriilor de participanți la programul de formare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

 

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti începe în data de 10.02.2020 programul de specializare pentru asistenți medicali - Oncologie, responsabil național CSI Dr. Alexandru Călin Grigorescu.


Pregătirea teoretică a acestui program se desfășoară pe platforma PERFMED.


Vă invităm să accesați link-ul următor https://www.perfmed.ro/login/index.php pentru a vă crea cont de utilizator. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru parcurgerea cursului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

REPARTIZARE CURSANȚI **

 1. Centrul de pregătire BUCUREȘTI – Spitalul Clinic de Urgență București

 

Seria 1: 1 februarie 2020 – 31 iulie 2020 (prezentarea pe 3 februarie 2020)

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

ABOU-SAAD OSAMA

SP.MUN.OLTENIȚA

 1.  

BARBU ALINA

SPIT.MUN. BAILESTI

 1.  

BATIS LAURA

SP.CL.URG.SF.IOAN BUC.

 1.  

BELCIUG MIRELA

SCJU CONSTANTA

 1.  

COMAN MARIAN

A.I.S. GROUP CLINIC HOSPITAL

 1.  

CROITORU VASILISA

SPITAL EUROCLINIC

 1.  

GEAPANA ADRIANA ELENA

SPIT.MUN.CARACAL

 1.  

MIULEȚU MARI-ALINA

SP.MUN.CARITAS ROSIORI

 1.  

MOSTOGHIU MARIANA

SPIT. MUN.CURTEA DE ARGES

 1.  

NICORICI NARCIS

M.Ap.N.

 1.  

ORAC TEODOR

M.Ap.N.

 1.  

PARASCHIV MARIAN

MEDIURG

 1.  

PIRCA CLAUDIU CATALIN

SP.MUN.CARITAS ROSIORI

 1.  

POPA LAURA ELENA

SP.CL.URG.SF.IOAN BUC.

 1.  

POPESCU ECATERINA

MEDLIFE S.A.

 1.  

POPESCU ROBERT NICOLAE

M.Ap.N.

 1.  

PRIOTEASA-CONSTANTINESCU CRISTIAN

M.Ap.N.

 

Seria 2: 1 martie 2020 – 31 august 2020 (prezentarea pe 2 martie 2020)

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

AL JONID WALID SOLTAN ABDULLAH

PULS SRL

 1.  

ALI  SALAH EDDIN

SAJ TULCEA

 1.  

ANDRONIC IRINA

SAJ PRAHOVA

 1.  

COMAN CONSTANTINA

SAJ ARGES

 1.  

CORCODEL GABRIELA STELUTA

SAJ TELEORMAN

 1.  

FANNOUCH AHMED FOUAD

NICOMED

 1.  

GODEANU MARIUS ALIN

CMI

 1.  

IONITA LOREDANA-ILEANA

CMI

 1.  

MARINESCU AMALIA MICHAELA

SAJ MEHEDINTI

 1.  

MIHAILESCU TUDOR MIHAI

CMI

 1.  

NEGRU GEORGE FELIX

CMI

 1.  

NICOLESCU CRISTINA ELENA

SAJ ARGES

 1.  

PANCHAL BRIJESHKUMAR

SABIF

 1.  

PAVEL EUGENIA

SAJ TULCEA

 1.  

RIAZI MANSOUR

PULS SRL

 1.  

SAVIN DIANA

SAJ PRAHOVA

 1.  

STANCU VERGIL

CMI

 1.  

VLAD IOANA RODICA

SABIF

 

 

 1. Centrul de pregătire IAȘI – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași

 

1 februarie 2020 – 31 iulie 2020 (prezentarea pe 3 februarie 2020)

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

ALBU ALINA

CMI

 1.  

CODRESCU AURELIAN IONUT

SP.ORAS.TG.BUJOR

 1.  

DĂNĂILĂ AURELIA

SAJ VASLUI

 1.  

DONOSE SORIN

SAJ SUCEAVA

 1.  

ELNEMS ANAMARIA

CMI

 1.  

ILIE LACRAMIOARA

SPIT.ORAS.TG.BUJOR

 1.  

IVAN MIHAELA

SP. URG. SF.SPIRIDON IASI

 1.  

NISTOR GABRIELA

SPIT. MUN. DOROHOI

 1.  

ORLOV MIHAIL

CMI

 1.  

OSIPOV SERGHEI

SP.MUN.BARLAD

 1.  

PLEȘA GEANINA

SPIT.ORAS.TG.BUJOR

 1.  

POPESCU CRISTINA MARIA

CMI

 1.  

ROHNEAN IRINA

CMI ROHNEAN

 1.  

ROTARU OANA CRISTINA

MEDICOVER

 1.  

TĂNASE MIHĂIȚĂ ANDREI

FP

 1.  

TEFELES MIHAELA

CMI

 

 

 1. Centrul de pregătire TÂRGU-MUREȘ– Spitalul Clinic Județean de Urgență TÂRGU-MUREȘ

 

1 februarie 2020 – 31 iulie 2020 (prezentarea pe 3 februarie 2020)

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

ALEXANDRU DANIEL

SAJ SF.GHEORGHE

 1.  

ARAMITU FLAVIAN

FC FCSB SA

 1.  

BENCZE CODRINA

SAJ BRASOV

 1.  

BUDA ANCA-MARIA

SJU BISTRITA

 1.  

DRUGAU RAMONA ADINA

SAJ BRASOV

 1.  

HARDEA-DRAGAN VASILICA-LARISA

SJU BRASOV

 1.  

IOACHIMESCU TATIANA VALENTINA

FP

 1.  

KISS EVAMARI

CMI

 1.  

MOCANU DUMITRU

CMI

 1.  

NAJI AMMAR

FP

 1.  

NIGA CARMEN MARIA

SAJ HARGHITA

 1.  

OPREA DANIELA IOANA

SC APEL ONE MED SRL

 1.  

SIKLODI FERENCZ

SAJ COVASNA

 1.  

STAICU DAN

SC META4HEALTH SRL

 

 

NOTA

** pentru centrele de pregătire ARAD, CLUJ-NAPOCA, ORADEA și TIMIȘOARA nu sunt suficiente solicitări pentru a putea organiza curs.

 

 

Important!!!

Taxa de participare este de 4400 lei și se poate achita integral sau în două rate egale, în contul menționat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, București.

 

Achitarea integrală sau a primei rate, în perioada 16.01.2020 – 31.01.2020 este condiție obligatorie de participare la curs.

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

 

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrală/parțiala a taxei, participanții se vor adresa serviciului contabilitate, după minim 7 zile de la achitare, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau tel. 021-252.04.25/facturi.

 

 

REPARTIZARE CURSANȚI **

 1. Centrul de pregătire BUCUREȘTI – Spitalul Universitar de Urgență București

 

Seria 1: 10 februarie 2020 – 9 august 2020

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

CHIRILĂ CĂTĂLIN DANIEL

SP.MIOVENI

 1.  

COTIC VIORICA

SJU CĂLĂRAȘI

 1.  

CZIKA DIANA GEORGIANA

IOMC

 1.  

DIMA MIOARA CREOLA

FP

 1.  

DUMITRAȘCU MARIAN

SP.MIL.URG.FOCȘANI

 1.  

EFTIMIE MARILENA ALINA

SPIT.CL.URG.Sf.Ioan Bucuresti-UPU

 1.  

FILIPESCU IRINA MARIA

IOMC

 

Seria 2: 17 februarie – 16 august 2020

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

ANDONII MARINELA

SAJ CALARASI

 1.  

BOGZAN ALEXANDRU ANDREI

SAJ PRAHOVA

 1.  

GHEORGHE MARIAN

MEDIURG

 1.  

NIȚU LILIANA

SJU PLOIESTI

 1.  

SAMOSCHI IULIANA

CNAB

 1.  

TANASIE MARIA

INSMC A-RUSESCU

 1.  

TUDORICĂ DUMITRU

M.Ap.N.

 

Seria 3: 24 februarie – 23 august 2020

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

IORDACHE DIANA

SABIF

 1.  

MACANEATA IRINA

SABIF

 1.  

MOISE ROMICA

SAJ PRAHOVA

 1.  

MOTEA FLORENTINA

SAJ GORJ

 1.  

OPREA RAMONA DANIELA

SAJ GORJ

 1.  

PALUTA PROFIR

SAJ CALARASI

 1.  

UMGREAN MARIANA

CNAB

 

 1. Centrul de pregătire IAȘI – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași

10 februarie 2020 – 9 august 2020

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

ADASCALITEI DELIA MONICA

SJU BOTOSANI

 1.  

BLANARU ANDREEA-ELENA

SJU BACAU

 1.  

ELNEMS FATTHI

CMI

 1.  

TICU DORINEL

SP.MIL.URG.FOCSANI

 1.  

SIRREH AHMAD HASAN MOHAMMAD

SP.MUN. ONESTI

 

 1. Centrul de pregătire TÂRGU-MUREȘ– Spitalul Clinic Județean de Urgență TÂRGU-MUREȘ

 

10 februarie 2020 – 9 august 2020

 

Nr.crt.

Numele și prenumele

Loc de muncă

 1.  

CRISTEA ANCA SIMINA

SCJU SIBIU

 1.  

CÂRSTEA CIPRIAN IOAN

SAJ ALBA

 1.  

BONEA MIHAELA

CMI

 1.  

ZAHARIA LUMINITA SERENELA

SP.SACELE

 

NOTA

** pentru centrele de pregătire ARAD, CLUJ-NAPOCA, ORADEA și TIMIȘOARA nu sunt suficiente solicitări pentru a putea organiza curs.

 

Important!!!

Taxa de participare este de 4400 lei și se poate achita integral sau în două rate egale, în contul menționat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, București.

 

Achitarea integrală sau a primei rate, în perioada 16.01.2020 – 31.01.2020 este condiție obligatorie de participare la curs.

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

 

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrală/parțiala a taxei, participanții se vor adresa serviciului contabilitate, după minim 7 zile de la achitare, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau tel. 021-252.04.25/facturi.

 

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required