snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (240)


Anunt privind demararea procedurii de achizitie pentru serviciile de mentenanță, întreţinere şi reparaţii retea internă, echipamente informatice din dotarea S.N.S.P.M.P.D.S.B., in conformitate cu Art 43 alin 1 din Hg 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 21 septembrie 2020, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – seria AT 59 - ONLINE

 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi Integrare UE
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional al programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului va avea loc online, în data de 21.09.2020, ora 10:00.

Cursurile se desfățoară în zilele de luni, marți și miercuri, o dată la două săptămâni, în intervalul orar 10:00 – 16:00, pe platforma Zoom.

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
 4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
 6. CV;
 7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

  beneficiar SNSPMPDSB,

  CIF: 26328134 şi

  cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;

 9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului astfel:

-          prin curier sau prin poștă, la sediul instituției: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2, București, în atenția dnei. Violeta MARIN

sau

-          prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin poșta electronică, persoană de contact:

Violeta MARIN, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la următoarele numere de telefon 0753 093 240; 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 144.

Coordonatorul programului, Dr. Mona MOLDOVAN - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 14 septembrie 2020,

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ18 - ONLINE

Seria avansaţi

 

Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși în ordinea cronologică a înscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

Programul pentru “avansaţi” este destinat celor care au experienţă de lucru în spital de cel puţin 3 ani, dovedită la depunerea dosarului de înscriere.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

 

* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.

** Prin documente justificative se înțelege:

- adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;

- referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;

- alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea /experiența de lucru în/cu spitalul.

 

Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni, de 5 (cinci) și respectiv de 2 (doua) zile, care cuprind următoarele tematici:

        Modulul 1.   Organizarea și funcționarea spitalului
        Modulul 2.   Introducere în managementul calității
        Modulul 3.   Standardizarea calității
        Modulul 4.   Sistemul de management al calității în spital
        Modulul 5.   Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești
        Modulul 6.   Metode și instrumente utilizate în domeniul calității
        Modulul 7.   Principiile și metodologia Lean Six Sigma
        Modulul 8.   Siguranța pacientului
        Modulul 9.   Managementul infecțiilor asociate asistenţei medicale
        Modulul 10. Evaluare și control al calității serviciilor
        Modulul 11. Documentele calității în spital
        Modulul 12. Planul de dezvoltare a calității în spital
        Modulul 13. Sistemul de control intern
        Modulul 14. Acreditarea spitalelor

2. un modul de pregătire practică cu durată de 3 (trei) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

-Fluxurile, procesele şi documentele calităţii la nivel de spital;

-Modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de management al calității serviciilor spitalicești

-Instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;

-Pregătirea spitalului în vederea acreditării

 

De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.


Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”proiect de îmbunătăţire a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

 

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 16.00 - ONLINE.


Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

-      formularul de înscriere;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;

-      copia documentului care atestă absolvirea studiilor;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).

-      documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

-      adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.

 

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

 

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:

-      Secretar didactic: Adina ADAM, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-      Coordonatorul programului: Dr. Georgiana BRĂTUCU - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

*MQ18 – seria cu numărul 18 a programului de ”Managementul calității în spitale” – avansaţi

MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI – AMD 37 - ONLINE
Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă deschiderea, începând cu data de 17.09.2020, a Programului de formare „MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 37 – ONLINE  

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de Director de îngrijiri sau Asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, se va desfăşura ONLINE, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea a I-a cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul organizării şi finanţării serviciilor spitalicești
 • Managementul resurselor umane
 • Comunicarea la nivelul spitalului


Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni, după cum urmează:

 • Sistemul de management al calităţii
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti


Documentele necesare pentru înscriere, sunt următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat conform cu originalul)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:
-    curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM
sau
-    prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maxim 25 de locuri.
Programul se va desfăşura ONLINE, în zilele de joi-vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic

persoana de contact d-na Adina ADAM, telefon 021-252.35.51, 021- 252.79.51, 0753093223 (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Coordonatorul programului: Dr. Ruxandra DIACONESCU, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Vă informăm pe această cale că s-a încheiat selecția dosarelor de înscriere pentru atestatul de îngrijiri paliative care a fost efectuată de doamna conferențiar doctor Daniela Moșoiu, pe platforma www.perfmed.ro, în funcție de opțiunile exprimate de candidați, de recomandările prezentate și de disponibilitatea numărului de locuri  din fiecare centru de pregătire.

 

Astfel, candidații au primit următorul statut:

  1. ”Selectat” – cei care vor participa la programul de atestat în funcție de prima opțiune exprimată: București, Brașov și Timișoara
  2. ”În așteptare”- cei care vor participa la programul de atestat în funcție de a doua opțiune exprimată: Iași, Cluj și Târgu Mureș, centre propuse spre aprobare Ministerului Sănătății
  3. ”Neselectat” – cei care nu au fost selectați de către responsabilul național de program după analiza recomandărilor/declarațiilor pe proprie răspundere atașate și a opțiunilor exprimate pentru centrul de pregătire, având în vedere faptul că există o limită a numărului de locuri în fiecare centru.


În funcție de acest proces de selecție și de decizia Ministerului Sănătății privind aprobarea celor 3 centre noi sus-menționate, până la data de 14 septembrie a.c., candidații admiși vor primi prin email un mesaj privind participarea la program cu menționarea centrului de pregătire.

 

Candidații admiși care nu mai doresc să participe la programul de atestat de Îngrijiri paliative sunt rugați să anunțe acest lucru până pe data de 17 septembrie a.c. la email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  telefon 021-255.03.60

 

Candidații neselectați nu vor putea participa la program decât în cazul în care unul sau mai mulți candidați admiși își vor retrage înscrierea pentru acest atestat. Ei vor fi informați de situația lor finală printr-un mesaj transmis prin email până la data de 24 septembrie a.c.

Denumire curs: Rolul medicului coordonator UTS in asigurarea securitaţii transfuzionale la nivelul spitalului.

Lector: Dr. Dobrotă Alina Mirella, medic primar medicină de laborator, formator acreditat medicină transfuzională

Perioade curs: 12-15.11.2020- seria 1
                       03-06.12.2020- seria a 2-a

Locaţie: on line prin aplicatia ZOOM sau la o sală in Bucureşti daca situaţia sanitară o va permite (locaţia va fi comunicata ulterior prin scrisoarea de invitaţie).

Cost: 400 lei/participant.

Observaţii: vă rugăm să efectuaţi plata numai după ce veţi primi scrisoarea de invitaţie cu toate informaţiile despre curs și după ce veți primi informația de la organizator că s-au constituit grupele de curs.

Contact: înscrierile se fac pe email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , până pe data de 10 octombrie a.c. Pentru mai multe detalii, apelați la tel. 0216241967.

Vă informăm că:

 1. PERIOADA DE  ÎNSCRIERE pentru programele de SPECIALIZARE pentru asistenți medicali, atât pentru RECONVERSIE PROFESIONALĂ cât și pentru OBȚINEREA DE ABILITĂȚI PROFESIONALE se va prelungi până la data de 30 SEPTEMBRIE a.c. ora 17.00.

 2. PERIOADA DE  ÎNSCRIERE pentru programul de ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE PROFESIONALE se va prelungi până la data de 7 AUGUST a.c. ora 17.00.

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 13.07.2020, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 53 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de luni şi marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face după confirmarea din partea secretariatului didactic a înscrierii pe lista seriei de curs, până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  


Download:


онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required