snspms.ro

Română
Home » RSS » Noutati
A+ R A-

Noutati (207)


ANALIZA NEVOILOR DE ACCES LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE ALE POPULAŢIEI GENERALE DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST ŞI CENTRU, ÎN TOATE CELE 10 JUDEŢE, PENTRU TOATE LOCALITĂŢILE DIN MEDIUL URBAN ŞI RURAL, a fost realizata in cadrul proiectului cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si instituţionale din asistenţa medicală comunitară” finantat de catre U.E. – F.S.E. prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Datele colectate de Ministerul Sãnãtãtii oferã mai mult o imagine a distributiei teritoriale a serviciilor de sãnãtate (numãr de unitãti sanitare, numãr de furnizori de servicii de sãnãtate, numãr de servicii de sãnãtate raportate la numãrul populatiei, etc) si mai putin a accesului propriu-zis la aceste servicii.

Indicatorii selectati sunt asociati cu indicele de dezvoltare sociala al comunitatilor si calitatea vietii individului, familiei si comunitãtii. Indicatorii mãsoarã incluziunea indivizilor si comunitatilor din punct de vedere al accesului la serviciile de sanatate ca efort de dezvoltare al judetului si al sistemului de sanatate din Romania. Serviciile medicale și sociale de calitate, accesibile în toate comunităţile, indiferent de zona rurală sau urbană în care acestea se plasează, constituie nucleul unei vieţi autonome și de calitate a membrilor comunităţii. Marile diferenţe de oportunităţi și servicii existente încă între zonele rurale și cele urbane invalidează principiul incluziunii sociale, specific ţărilor din UE.

Accesul la servicii de sanatate este un scor compozit calculat luand in considerare accesul geografic, accesul financiar si accesul socio-cultural, pentru populatia generala din cele 10 judete din Regiunile de Dezvoltare VEST si CENTRU, in toate unitatile administrative adica un numar de 2786 de sate, 638 de comune si 99 de orase. Au fost folosite datele socio-demografice existente in luna decembrie 2010.

Obiectivul principal privind incluziunea socialã pe dimensiunea sãnãtate îl reprezintã dezvoltarea unui sistem de asistentã medicalã comunitarã integrat si îmbunãtãtirea colaborãrii cu sistemul de servicii de asistentã socialã in vederea asigurarii unui nivel de acces la servicii de sanatate pentru fiecare membru al comunitatii. Prin urmare am considerat cã trebuie monitorizat accesul la servicii medicale primare si nu la servicii înalt specializate.

Analiza se constituie ca un instrument util pentru factorii de decizie de la nivel central si local in formularea unor politici publice adecvate acestui domeniu.

sociolog MARIAN MATEI
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR - BUCUREŞTI.
Strada VASELOR; Nr. 31; Sector 2; CP - 021253

Tel. mobil - 0753 093 225
Fax: 021 211 0295

@ Email:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Marţi, 22 Mai 2012 09:56

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, (SNSPMPDSB), instituţie publică aflată în coordonarea MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, a primit în cursul anului 2009, finanţare din partea UNIUNII EUROPENE – FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, pentru proiectul cu titlul „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ” – ID 18786, fără cofinanţare din partea MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII.

Proiectul a fost implementat în judeţele TIMIŞ, ARAD, HUNEDOARA, CARAŞ SEVERIN, ALBA, SIBIU, MUREŞ, BRAŞOV, HARGITA şi COVASNA - Regiunile de Dezvoltare VEST şi CENTRU.

Scopul acestui proiect este să contribuie la reducerea disparităţilor şi inegalităţilor existente în accesul la servicii medicale primare, îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor medicale şi sociale, pentru populaţia vulnerabilă, în special din mediul rural, repartizarea judicioasă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a resurselor umane, din reţeaua naţională de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari rroma) precum şi înfiinţarea unor centre de asistenţă medicală comunitară.

Partenerii noştrii instituţionali sunt UNIVERSITATEA de VEST din TIMIŞOARA – Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ, CENTRUL REGIONAL de SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞOARA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ, CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TÂRGU MUREŞ, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU.

Proiectul se încheie în luna iunie 2012, ocazie cu care în data de 18 mai în municipiul TIMIŞOARA şi în data de 25 mai în municipiul TÂRGU MUREŞ, membrii echipei de implementare a proiectului vor organiza 2 conferinţe regionale, ocazie cu care vor fi prezentate rezultatele implementării activităţilor planificate în cadrul proiectului cu participarea factorilor de decizie din administraţia centrală, judeţeană şi locală cu responsabilităţi în privinţa managementului serviciilor de sănătate şi sociale. (instituţia prefectului, consiliile judeţene, consilii locale, direcţiile de sănătate publică judeţene, direcţiile judetene de asistenta sociala, primarii din localitatile unde sunt infiintate cele 24 de centre pilot de asistenta medicala comunitara infiintate in cadrul proiectului).

sociolog MARIAN MATEI


ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR - BUCUREŞTI.
Strada VASELOR; Nr. 31; Sector 2; CP - 021253

Tel. mobil - 0753 093 225
Fax: 021 211 0295

@ Email:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Marţi, 15 Mai 2012 09:56

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea pe data de 3 mai 2012 a unui nou curs de formare în „Management spitalicesc” – adresat directorilor de spitale.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea directorilor de spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat pe 7 module astfel:

· Managementul şi organizarea serviciilor spitaliceşti;
· Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
· Economie sanitară;
· Management financiar;
· Managementul resurselor umane;
· Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
· Audit intern.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă scrisă – tip grilă şi o probă orală – elaborarea şi susţinerea planului de management.
Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.
Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
· formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
· copie după actul de identitate;
· copie după diploma de licenţă (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· dovada plăţii contravalorii cursului de 1.950 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretara Adina Farmazon, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.


Download:
Formular inscriere
Plan de îmbunătăţire a managementului spitalului

- Instrucţiuni -


Toţi participanţii la curs vor elabora o lucrare în care vor analiza cazul unui spital si vor prezenta propuneri realiste pentru îmbunătăţirea situaţiei acestuia, structurat astfel:
A. Prezentare şi analiză de situaţie (aspecte şi date relevante, cu observatii pertinente);
B. Masuri concrete de îmbunătăţire a situaţiei, pornind de la situatia si problemele identificate, cu menţionarea performanţelor spitalului care se vor îmbunătăţi prin măsurile propuse.

Elementele care trebuie abordate:

A. Prezentare şi analiza de situaţie:

Tipul, profilul şi amplasarea spitalului (de ex. spital municipal de 150 paturi in cele 5 specialităţi de bază, situat în zonă muntoasă la 150 km de spitalul judeţean, etc.)
Caracteristici relevante ale populaţiei deservite (numai acelea cu implicaţii directe asupra activităţii şi funcţionării spitalului, de ex.: populaţie săracă, îmbătrânită, preponderent rurală; o anumită patologie specifică zonei; număr mare de cazuri sociale; spital cu adresabilitate din toată regiunea/ţara, etc.).
Structura spitalului - secţii si compt. cu nr. paturi, compt. paraclinice, observatii.
Situaţia resurselor umane – total angajati din total normativ, din care numar si proportie a principalelor categorii: medici, personal sanitar mediu, personal sanitar auxiliar, alt personal etc. Observaţii.
Activitatea spitalului – număr şi tip de pacienţi externaţi, cele mai frecvente tipuri de cazuri ale sp. (DRG sau diagn.pr.), analiza principalilor indicatori pe secţii şi total spital (nr. pacienţi, DMS, ICM, utilizare paturi, indice operabilitate etc.), cu observaţii privind activitatea clinică si eventual comparaţii cu nivelul relevant (judeţ/naţional/specialitate), alte aspecte importante, observaţii. Activitate didactica si de cercetare, daca e cazul.
Situaţia dotării spitalului (numai ce consideraţi relevant pentru analiza de situaţie)
Situaţia financiară, cu observaţii:
» La spitalele finantate prin DRG, precizarea tarifului spitalului, in evolutie (TCP din normele Contractului Cadru);
» structura bugetului de venituri, pe surse şi tipuri de servicii furnizate. (Exemplu: 70% contract CJAS pe DRG; 5% contract CJAS spitalizare de zi; 10% programe naţionale; 5% buget local; 5% alte venituri (încasări din servicii la cerere), 5% sponsorizări.
» structura bugetului de cheltuieli: % cheltuieli de personal, % cheltuieli materiale şi servicii, % cheltuieli de capital; puteţi evidenţia cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare distinct la cele materiale. Comentarii, observaţii la BVC spital.
» situaţie arierate / datorii.
» nivelul costurilor spitalului – pe zi de spitalizare si/sau pacient, pe sectii si spital.
Măsuri de modernizare sau restructurare în derulare, dacă e cazul.
Principalele probleme ale spitalului, clar definite (acestea pot fi de ordin clinic, organizatoric, financiar, administrativ, tehnic - dotare, de personal, de structură etc.).
Analiza SWOT a spitalului: analiza mediului intern (puncte forte, puncte slabe) şi analiza mediului extern (oportunităţi şi ameninţări).

B. Proiectul de îmbunătăţire

Selectaţi realist una sau două dintre problemele spitalului identificate în partea A în contextul prezentat, stabiliţi obiective şi propuneţi măsuri concrete de îmbunătăţire a performanţelor menţionând:


Problematica prioritară abordată pentru a fi rezolvată

Scopul planului
Obiectivele vizate (ex. îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de spital; creşterea eficienţei spitalului; îmbunătăţirea gestionării resurselor sau utilizării unor servicii etc.).

Activităţile necesare pentru atingerea fiecărui obiectiv propus, perioada de timp estimată pentru realizarea fiecărei activităţi, sumele necesare estimate pentru activităţile care presupun achiziţii sau investiţii şi sursele de finanţare pentru acestea. Graficul Gantt de planificare în timp a activităţilor propuse.
Rezultatele aşteptate (de ex.: aparatură medicală achiziţionată, instalată, funcţională; noua organigramă a spitalului, aprobată; personal medical nou angajat şi integrat în echipa spitalului; raport de evaluare a nevoilor de perfecţionare profesională, elaborat şi discutat; servicii noi oferite de spital etc.)
Indicatorii spitalului care se vor îmbunătăţi prin realizarea propunerilor dvs. si sensul – crestere, mentinere, scadere (ex. cresterea cu 15% a ratei de utilizare a paturilor pe sectiile neurologie si dermatologie, de la ... la ...; prin angajarea de medici, reducerea cu 30% a numărul mediu de pacienţi internaţi pe medic, de la ... la ... ; creşterea cu 10% a numărului mediu de consultaţii pe medic în ambulatoriu de la ... la ...; cresterea cu 20% a proporţiei veniturilor din bugetul local în totalul veniturilor spitalului de la ... la ... ; etc.). Indicatorii pot fi de ordin clinic, financiar, tehnic, MRU, calitate etc. şi măsoară rezultatele aşteptate.

 


Menţiuni:
Planul poate conţine măsuri realiste de îmbunătăţire pentru una sau câteva probleme identificate. La elaborarea lucrării se vor utiliza cunoştinţe şi informaţii dobândite în toate modulele cursului de management spitalicesc.
Urmăriţi conexiunea logică dintre problemele identificate şi obiectivele, respectiv activităţile  propuse, rezultatele aşteptate si indicatorii vizati.
Nu ataşaţi anexe cu organigrame, bugete, bilanţuri, rapoarte etc. Este necesar să prezentaţi doar informaţiile spitalului care sunt relevante planului, conform instrucţiunilor.
Lucrarea trebuie să fie originală, redactată pe computer (font 12, la 1 rand), semnată, predată şi susţinută în 10 minute printr-o prezentare tip Power Point în faţa comisiei SNSPMPDS de examinare pentru absolvirea cursului de Management spitalicesc. Punctajul obţinut este între 0-10 puncte.

Joi, 19 Aprilie 2012 11:40

Vă informăm că Centrul Naţional de Educaţie Continuă a Medicilor, Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor, organizează începând din această toamnă în regim "sfîrșit de săptămînă", programul de pregătire în vederea obţinerii Atestatului de studii complementare în domeniul Farmaciei Homeopate, sub coordonarea d-nei prof. univ. dr. farm. Aurelia Nicoleta Cristea.

Programul va avea loc la sfârşit de săptămână, timp de 8 convocări lunare, o sâmbătă şi o duminică / lună, prima convocare fiind programată în perioada 22 – 23 septembrie 2012. Programul va începere la data de 22 septembrie a.c., ora: 9:00 la sediul S.N.S.P.M.P.D.S. din strada Bodeşti nr.1, sect. 2, Bucureşti, mijloace de transport: autobuze: 104, tramvaie 55, 14, 46 - staţia Sf.Pantelimon, sau metrou, staţia Costin Georgian.

Condiţiile obligatorii de participare sunt:

» statut profesional - farmacişti, care fac dovada absolvirii modulului I de Homeopatie probată prin adeverinţă de absolvire a acestuia,

» certificat de membru CFR  valabil,

» achitarea taxei de participare

» dosar de înscriere [descarcă cererea aici]

Taxa de participare este de 1000 RON şi se poate achita direct la casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor nr.31, sect.2, sau ordin de plată sau prin mandat poştal în  CONTUL SNSPMPDSB (vezi denumirea desfăşurată în antet ), CONT IBAN: RO57TREZ 7025 025 XXX 011 206 , Trezorerie sector 2, CIF 26328134, adresa: str. Vaselor nr.31, sector 2, cod postal 021253. (Va recomandăm să specificaţi pe mandat „Taxă program farmacie homeopată”)

Confirmarea de participare la acest program se face trimiţând dosarul de înscriere la curs până pe data de 18 septembrie a.c. scanat la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , prin poştă la adresa: str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 022432, sau prin fax la numărul: 021-2556445  în atenţia dr.Valentina Jugănaru.

Dosarul de înscriere la curs trebuie să cuprindă - cererea completată şi următoarele documente în copie: diploma de licenţă, certificatul de membru CFR, valabil la data începerii cursului, ordinul de confirmare ca farmacist specialist/primar (dacă este cazul), adeverinţa de absolvire a primului modul de Homeopatie , carte de identitate, dovada de achitare a taxei de curs ) precum şi o adeverinţă de la locul de muncă. Facem precizarea ca farmaciştii care participă în prezent la programul de pregătire în rezidenţiat, nu au acces la acest curs.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare este dr. Valentina Jugănaru, telefon: 021-6241968.


Marţi, 03 Iulie 2012 15:06
Va rugam sa completati urmatorul chestionar (click aici), tinand cont de domeniile prioritare in care ati dori training, astfel incat aceste cursuri sa va ajute cat mai mult in activitate.
Marţi, 27 Martie 2012 09:12
AMD 16
CURSUL DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE INGRIJIRI SI ASISTENŢII SEFI
SNSPMPDSB organizează în Bucureşti CURSUL DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul se adresează asistenţilor medicali/moaşelor, cu experienţă, absolvenţi de grad principal şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Cursul este structurat pe 4 module astfel:
  • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
  • Managementul resurselor umane;
  • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti;
  • Legislaţie sanitară şi comunicare;
Documentele necesare pentru înscriere pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă:
  1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
  2. copie după actul de identitate;
  3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
  6. dovada plăţii contravalorii cursului (880 lei). Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Înscrierea la curs se va face în ordinea sosirii documentelor de înscriere până la completarea unei grupe de cursanţi. Cursul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, începând cu ora 9.30.
Cursul este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina Farmazon, telefon 021-252.35.51, 252.79.51, 0753.093.223;


Download:
•    Intrebari examen AMD
•    Rezultate examen AMD
Marţi, 06 Martie 2012 14:03
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează la  cerere cursuri in  diverse domenii ale managementului sistemului de sanatate ( management general, economie sanitară, managementul calitatii, etica şi deontologie profesională, promovare sanatatii, etc) adresate personalului Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, Caselor de Asigurări, medicilor si asistentelor din sistemul de sănătate de stat şi privat.

Cursurile îşi propun actualizarea şi perfecţionarea cunoştinţelor din domeniul managementului sistemului de sanatate, pentru a creşte nivelul de performanţă al cursanţilor în îndeplinirea atribuţiilor pe care le au. Durata cursurilor va fi stabilită în funcţie de tematica abordată şi necesităţile de instruire ale participantilor. Cursurile se pot desfasura, la solicitarea cursantilor, in alt loc decat sediul SNSPMPDSB.

La sfârşitul cursului participanţii vor susţine un test de evaluare, examen ce va consta într-o probă scrisă

Pentru personalul medical cursurile vor fi creditate de către Colegiul Medicilor din România  sau de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz.

Înscrierile la cursuri  se vor face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretară Madalina Trifu, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 114 sau 0753.093.240.
Vineri, 24 Februarie 2012 15:57
CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CONTINUĂ A MEDICILOR, MEDICILOR DENTIŞTI şi FARMACIŞTILOR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE  ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

Anunţă organizarea modulul al III - lea din cadrul programului de pregătire în vederea obţinerii Atestatului  în Acupunctură, organizat în perioada  5 –23 martie 2012, zilnic, începând cu ora 14.00, la sediul CNECMMDF din str. Bodeşti nr. 1 sector 2 Bucureşti.
Programul se adresează participanţilor care au absolvit şi promovat modulele I şi II din cadrul programului de atestat de studii complementare în Acupunctură.

Relaţii suplimentare 021/6241968 Dr. Calinescu Narcisa
Vineri, 24 Februarie 2012 15:34

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required