snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (240)SNSPMPDSB anunță decalarea termenelor limită de înscriere și plată pentru programele de specializare în vederea dezvoltării de abilităti (în afară de NEFROLOGIE / HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ)  pentru asistenții medicali astfel:

 1. termenul limită de înscriere a dosarelor cursantilor va fi 7 septembrie 2018
 2. termenul limită de achitare și atașare a dovezilor de plată va fi 12 septembrie 2018.


Pentru specializarea NEFROLOGIE / HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ:
 1. termenul limită de înscriere a dosarelor cursantilor va fi 14 septembrie 2018
 2. termenul limită de achitare și atașare a dovezilor de plată va fi 19 septembrie 2018.


Denumirea cursului:

"Rolul medicului coordonator in unitatea de transfuzii sanguine in asigurarea securitatii transfuzionale la nivelul spitalului"

Perioada de desfasurare:

15-18 noiembrie 2018

Locul:

Bucuresti, str. Bodesti nr.1. Cursul incepe la ora 9.00 pe data de 15 noiembrie 2018.

Pret informativ:

300 de lei

Credite EMC:

18

Denumirea cursului:

"Rolul medicului coordonator in unitatea de transfuzii sanguine in asigurarea securitatii transfuzionale la nivelul spitalului"

Perioada de desfasurare:

15-18 noiembrie 2018

Locul:

Bucuresti, str. Bodesti nr.1. Cursul incepe la ora 9.00 pe data de 15 noiembrie 2018.

Pret informativ:

300 de lei

Credite EMC:

18

Denumirea cursului:

"Rolul medicului coordonator in unitatea de transfuzii sanguine in asigurarea securitatii transfuzionale la nivelul spitalului"

Perioada de desfasurare:

15-18 noiembrie 2018

Locul:

Bucuresti, str. Bodesti nr.1. Cursul incepe la ora 9.00 pe data de 15 noiembrie 2018.

Pret informativ:

300 de lei

Credite EMC:

18

În baza Ordinului M.S. nr. 942/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală:


Grup țintă

Programe de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale

Asistenți medicali generaliști pozițiile 1-12

Asistenți medicali pediatrie pozițiile 2-12

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie

Asistentii medicali  de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistent medical de nutriţie şi dietetică

 1. Diabet

Moaşe

 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează până la data de 1 septembrie 2018.

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe  platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;
 3. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
 4. C.I. - în copie;
 5. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) la unitatea sanitară publică sau privată care face solicitarea.

  Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și

 6. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare prin ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc. si care trebuie să se facă în contul SNSPMBDSB până la data de 7 septembrie a.c.


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea programului.


Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.


Precizări: Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități găsiți pe platforma perfmed.ro

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 14 mai 2018,


Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 11
Seria avansați

Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare în ”Managementul calității în spitale” – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu sau fără experiență de lucru în spital, persoanele interesate sunt rugate să specifice dacă și care este vechimea/experiența de lucru într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

Pentru participanții fără vechime/experiență, durata modulelor și structura programului poate fi modificată, pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor de pregătire în domeniu.


* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.
** Prin documente justificative se înțelege:

 • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;
 • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de "conform cu originalul" după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
 • alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.


Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
 1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:
   • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
   • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
   • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
   • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
   • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
   • Instrumentarea indicatorilor de spital;
   • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
 2. un modul de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 2 (două) zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, orientate pe următoarele domenii:
   • fluxuri/circuite de spital;
   • procesele și documentele calității la nivel de spital;
   • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
   • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.
Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:
  • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
  • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa web: www.snspms.ro
Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
  • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).

   Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

  • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
  • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
  • documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
   1. adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
   2. referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   3. alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
- Coordonatorul programului: Dr. Ingrid Laura FIRULEASA, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
- Secretar didactic: Adina FARMAZON, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Download:


Vineri, 04 Mai 2018 12:46

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

anunţă începerea următoarelor programe:


I. Programe educaționale online de dezvoltare profesională continuă (EMCD) derulate pe platforma PERFMED pentru  toate categoriile de personal care lucrează în sistemul sanitar, și anume:
 1. Prevenirea și managementul situațiilor de malpraxis  - 18 credite CMR
 2. Câștigă timp și încredere în relația cu pacientul!  - 18 credite CMR
 3. Principii fundamentale ale medicinei indiene tradiționale Ayurveda  - 12 credite CMR
 4. Cum poți schimba viitorul – Rolul profesioniștilor în pregătirea concepției și a sarcinii - 12 credite CMR
 5. Rolul profesioniștilor în pregătirea nașterii  - 6 credite CMRInformații privind înscrierea la programe se obțin direct pe platforma PERFMED sau prin email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza / tel: 0753.093.228II. Programe de Atestate de studii complementar

 1. INGRIJIRI PALIATIVE – în centrele universitare Bucureşti si Braşov, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu septembrie 2018, având o durată de 18 luni. Taxa de participare este de 3.500 lei. Înscrierile se fac în perioada 14 - 24 mai 2018, în limita a 2 grupe a câte 15 cursanţi pentru Bucureşti  şi 2 grupe a câte 15 cursanţi pentru Braşov. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60. Dosarele de înscriere se depun de luni pâna joi, între orele 10-14, la sediul CNDPDS din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti.
  Documentele necesare pentru înscriere se regăsesc la sfârșitul anunțului. Pentru accesul la program, se va prezenta la înscriere dovada de achitare a cel puţin jumătate din taxa de participare și o declaraţie pe proprie răspundere pentru restul de plata care se va face până cel târziu la data de 31 august 2019.

 2. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ - NIVELUL II ( AVANSAT), în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucuresti -sub coordonarea prof.dr.Mircea Beuran, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 8 săptămâni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Chirurgie Generală care au avut Nivelul I de pregătire în rezidenţiat (şi trebuie să prezinte la înscriere adeverinţa pentru abilitătile în chirurgia laparoscopică nivel I eliberată de Ministerul Sănătăţii) şi cei care au susţinut examenul de atestat Nivel I (şi trebuie să prezinte copie după certificatul de atestat). Înscrierile se fac în limita a 20 locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 3. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ - NIVELUL I ( TEHNICI DE BAZĂ), în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S.Curie”- sub coordonarea prof.dr. Sebastian Ionescu şi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Gr. Alexandrescu”  - sub îndrumarea D-lui prof.dr. Radu Bălănescu, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 6 săptămâni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Chirurgie pediatrică şi Chirurgie şi ortopedie pediatrică. Înscrierile se fac în limita a 15 locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 4. ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ (M1) în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă București, sub coordonarea dr. Sorina Magda Șovar, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 6 luni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Medicină de Familie, Pediatrie și A.T.I., începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2018 Înscrierile se fac în limita a 10 locuri. Relaţii suplimentare la tel. 021- 255.55.44 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 5. ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ, nivel 1+2, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 Octombrie 2018, 1 ianuarie 2019 si 1 Aprilie 2019, la care pot participa medici specialisti/primari in orice specialitate clinica. Înscrierile se fac  în limita a 10 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. 021- 255.55.44 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 6. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 ianuarie 2019, la care pot participa medici specialisti/primari in specialitatile: Pneumologie, Medicina de urgenta, Anestezie-terapie intensiva, Chirurgie toracica. Înscrierile se fac  în limita a 6 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. 021- 255.55.44 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 7. CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ, în centrul universitar Bucureşti, sub coordonarea prof.dr. Irinel POPESCU, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 Octombrie 2018, la care pot participa medici specialisti/primari in specialitatile: chirurgie generala, chirurgie pediatrica, chirurgie si ortopedie pediatrica. Înscrierile se fac în limita a 20 locuri. Relaţii suplimentare la tel. 021- 255.55.44 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 8. IMPLANTOLOGIE ORALĂ, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 Ianuarie 2019. Înscrierile se fac în limita a 30 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. 021- 255.55.44 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 9. IMPLANTOLOGIE ORALĂ, în centrul universitar Timisoara, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului. Înscrierile se fac în limita a 15 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 624.19.68, dr. Narcisa Calinescu.

 10. FERTILIZARE IN VITRO – TRATAMENTUL INFERTILITĂŢII CUPLULUI ŞI REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, pentru medici specialişti/primari în specialitatea obstetrică-ginecologie, care prezintă copie după atestatul în Ultrasonografie Obstetricală şi Ginecologică, nivel I şi II. Înscrierile se fac în limita a 20 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 624.19.68, dr. Narcisa Călinescu.

 11. HOMEOPATIE, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, în 2018, la care pot participa medici specialisti/primari in orice specialitate, medici dentisi si farmacisti. Cursul se desfasoara timp de 2 ani, avand program de week-end. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 624.19.68, 0726390563, Gina Oprea

III. Programe EMC
 1. Curs de educaţie medicală continuă "Abordări terapeutice externe în patologii locale și interne cu remedii de proveniență vegetală, apicolă și minerală", în perioada  29 – 30  iunie 2018, sub coordonarea dr. Cristina Aoşan. Cursurile se adresează medicilor în toate specialitățile și medicilor dentiști.  Relaţii suplimentare la tel. 021- 624.19.68, dr. Valentina Jugănaru
 2. Curs de educaţie medicala continuă, "Citologie cervico-vaginală tehnica Bethesda 2001", la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, în luna iunie 2018. Cursul se adreseaza biologilor şi medicilor specialişti în medicină de laborator. Înscrierile se fac până la data de 4 iunie 2018 în limita a 20 de locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.
Dosarele de înscriere pentru programele II și III
se depun de luni pâna joi, între orele 10-14, la sediul CNDPDS din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Documentele necesare pentru înscriere:

 • cerere de participare (model aici)
 • diploma de absolvire a facultăţii (copie)
 • certificat de membru CMR/CMDR/OBBCSSR, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Lg. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (copie)
 • copie CI
 • copii ale documentelor de schimbare a numelui
 • ordinul de confirmare in specialitate (copie)
 • acordul angajatorului privind participarea la curs (în original) unde este cazul;

Plata se face în contul SNSPMPDSB: RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezorerie sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB.

Miercuri, 25 Aprilie 2018 13:33

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 07 mai 2018,

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria PEV 9


Programul se adresează persoanelor care dețin un certificat de evaluator de spitale şi are ca obiectiv major perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării – ciclul II.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a două săptămâni, cuprinzând:

 • 27 (douăzecișișapte) de module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea fiecăruia dintre standardele de acreditare
 • 2 (două) module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea suplimentară a metodelor și tehnicilor de evaluare

Programul se desfășoară sub forma ”atelierului de lucru”.

Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor serii, numărul şi planificarea seriilor au fost stabilite astfel încât să fie permisă participarea la Program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al ANMCS, în vederea menţinerii recunoaşterii de către ANMCS.


Conform planificării ANMCS, evaluatorii care se regăsesc în lista anexată sunt obligați să se înscrie la una din sesiunile de mai jos, până la data de 03.05.2017:

•Seria PEV 9:

 • 07.05.2018 – 11.05.2018 prima săptămână
 • 21.05.2018 – 25.05.2018 a doua săptămână

•Seria PEV 10:

 • 11.06.2018 – 15.06.2018 prima săptămână
 • 25.06.2018 – 29.06.2018 a doua săptămână

•Seria PEV 11:

 • 17.09.2018 – 21.09.2018 prima săptămână
 • 01.10.2018 – 05.10.2018 a doua săptămână


Programarea evaluatorilor pentru una dintre sesiunile Programului de perfecţionare se va face prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza în ordinea cronologică a transmiterii opțiunii fiecărui evaluator și în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie, respectiv 28 de participanți/serie.

Pentru aceste serii nu se mai admit amânări, fiind obligatorie optarea pentru una dintre cele trei serii programate.

Neparticiparea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale atrage după sine excluderea din Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S.


Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale se face:

 • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
 • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în cazul în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: expert-consultant Ivona POTZAICHIN

Telefon 0753 093 203 sau 021 252 8022 – int. 121

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Download:Luni, 23 Aprilie 2018 13:47
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
anunță deschiderea unei noi serii a Programului de formare în "Management spitalicesc"– MS 46, ȋncepând cu data de 26 APRILIE 2018


Scopul programului de formare este de a asigura pregătirea managerilor de spital pentru o mai bună gestionare a spitalelor, la un nivel performant şi este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul este structurat pe 11 module, astfel:

 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Organizarea şi evaluarea spitalului;
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
 • Economie sanitară;
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Managementul resurselor uman;
 • Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului;
 • Comunicare managerială la nivelul unui spital;
 • Management de proiecte;
 • Finanțe publice

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

La finalul programului se susţine examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă – tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea Planului de management.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest program este necesar pentru ocuparea funcţiei de manager de spital.

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formular de înscriere în original (poate fi descărcat pe www.snspms.ro);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.850,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma "conform cu originalul" şi semnate pe fiecare pagină.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact – d-na Adina Farmazon, telefon 021 252 0425 / 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:

Luni, 16 Aprilie 2018 19:33

Conform deciziei Consiliului de Administrație al SNSPMDSB nr.17/23.03.2018 s-a aprobat  taxa pentru programele de specializare asistenti medicali, în valoare de 2000 lei/participant.

Pentru cele 5 programe de reconversie profesională taxa se va achita integral până la următoarele date:

 1. Radiologie                                 30 aprilie 2018
 2. Laborator                                  15 iunie 2018
 3. Balneofizioterapie                      15 iunie 2018
 4. Igienă și sănătate publică           15 iunie 2018
 5. Nutriție                                     15 iunie 2018


Taxa de participare se va achita în contul SNSPMPDSB, cont IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2, CIF (C.U.I)  26328134, prin oricare dintre modalitățile:

 1. ordin de plată
 2. mandat poștal
 3. transfer bancar
 4. casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31, Sector 2, Bucuresti, cod poştal 021253


IMPORTANT!
Pe copia documentului care atestă plata taxei de curs trebuie sa fie specificate numele cursantului si specializarea.

Marţi, 03 Aprilie 2018 10:08

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required